Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
บุคลากร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
งบแสดงฐานะทางการเงิน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
การบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริ... (08 ต.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (14 พ.ค. 2564)  
อบต.โนนรัง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผ... (27 เม.ย. 2564)  
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (22 เม.ย. 2564)
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ... (22 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์การให้บริการชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2562 (02 เม.ย. 2562)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพื่อยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562 (07 ม.ค. 2562)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (05 ก.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (05 มิ.ย. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2561 (04 พ.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2561 (05 เม.ย. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (02 มี.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2561 (02 ก.พ. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (17 พ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (09 พ.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล... (25 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การให้บริการประเมินภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2561 (16 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (03 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... (01 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเ... (24 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธร... (09 ก.ย. 2564)  

กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม ... (17 พ.ค. 2564)  

ยินดีต้อนรับ นางสาวอุมาพร... (01 ก.ย. 2563)  

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 25... (01 ก.ย. 2563)

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต (18 พ.ค. 2563)

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภา... (03 มี.ค. 2563)

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านก... (07 ก.พ. 2562)

การร่วมประชุม “ธรรมนูญอยู... (12 ต.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำป... (18 ก.ย. 2561)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิ... (28 ส.ค. 2561)

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุ... (20 ส.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลั... (05 ก.ค. 2561)

ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีว... (03 ก.ค. 2561)

ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำ... (18 พ.ค. 2561)

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาล... (19 เม.ย. 2561)

ประชุมคณะกรรมการตำบล และป... (04 เม.ย. 2561)

ประชุมสภา สมัยประชุมวิสาม... (28 มี.ค. 2561)

ประชุมพนักงานส่วนตำบล และ... (27 มี.ค. 2561)

ประชาคมตำบล เสนอพิจารณาร่... (26 มี.ค. 2561)

ประชุมคณะกรรมการระดับตำบล... (20 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) (29 ธ.ค. 2564)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (05 ต.ค. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place... (16 ก.ย. 2563)  
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Paveme... (08 ก.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนรัง-หนองบ่อ... (21 ก.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนรัง-บ่อขยะ ... (21 ก.ค. 2563)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (16 ก.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25 มิ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายไหล่ทา... (25 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. บ้านขวาว หมู่ที... (24 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อ... (20 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. พร้อมขยา... (17 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายไหล่ทา... (17 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) ขององค์การบริหารส่... (07 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๒ ช่อ... (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรพร้อมบดอัดแน่นสายทางบ้... (04 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรพร้อมบดอัดแน่น สายทางบ... (04 พ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลย... (27 ก.พ. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表