Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
บุคลากร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
งบแสดงฐานะทางการเงิน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
การบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
 
ตำบลโนนรังเป็นตำบลที่ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน ๆ หนึ่งในพื้นที่ตำบล คือ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 โดยชื่อของหมู่บ้าน มีประวัติความเป็นมา คือ สมัยก่อนในพื้นที่ป่าสีสุกมีต้นชนิดหนึ่ง ชื่อต้นรัง ต้นไม้ดังกล่าวจะมีพวกนกเหยี่ยว ชอบนำปลาขึ้นไปกินบนต้นรัง และคายก้างปลาลงใต้ต้นรังทำให้บริเวณใต้ต้นรังมีก้างปลาเป็นจำนวนมาก ก่อจนเป็นเนิน และชาวบ้านซึ่งเคยใช้ทางบริเวณที่มีต้นรังเป็นทางเทียวในสมัยก่อนเลิกใช้เส้นทางดังกล่าว และต่อมาได้นำเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาตั้งชื่อเป็นชื่อหมู่บ้านในเวลาต่อมาชื่อ "บ้านโนนรัง" และบ้านโนนรังเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ในเวลาต่อมา จึงได้นำชื่อบ้านโนนรังมาตั้งชื่อเป็นชื่อตำบล คือ "ตำบลโนนรัง"


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th