Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
บุคลากร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
งบแสดงฐานะทางการเงิน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
การบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

การศึกษา
   - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง ได้แก่
     1. โรงเรียนบ้านโนนรัง  จำนวนนักเรียน 82  คน  จำนวนครู  8  คน   ผู้อำนวยการสถานศึกษา : นางณัฐธิดา  แสงใส
     2. โรงเรียนบ้านแก้งซาว (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  จำนวนนักเรียน  176  คน  จำนวนครู  14  คน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา : นาพีระศักดิ์  ทะรารัมย์
     3. โรงเรียนบ้านนาผาย  จำนวนนักเรียน  30  คน  จำนวนครู  3  คน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา : นางสาวสุภิญญา  รู้ขาย
         **ข้อมูลปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม 1 พฤศจิกายน 2558

   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  แห่ง
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง  จำนวนนักเรียน  13  คน
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวาว  จำนวนนักเรียน  11  คน
     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย  จำนวนนักเรียน  18  คน
   - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  จำนวน  1  แห่ง
     1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านนาซาว  จำนวนนักเรียน  35  คน
               ***ข้อมูลภาคเรียนที่ 2/2558 เพิ่มเติม 1 พฤศจิกายน 2558

สถาบันและองค์กรทางศาสนา  จำนวน  7  แห่ง
   - วัดบ้านโนนรัง
   - วัดบ้านนาซาว
   - วัดบ้านขวาว
   - วัดบ้านนาผาย
   - วัดบ้านแสนสำราญ
   - วัดป่านาซาว
   - ที่พักสงฆ์ป่าบุญสนิท

การสาธารณสุข
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  1  แห่ง
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : นายณรงค์  บุญถูก


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th