Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
บุคลากร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
งบแสดงฐานะทางการเงิน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
การบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
   ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลโนนรัง มีจำนวน  7  เส้นทาง คือ
     - เส้นทางบ้านโนนรัง - บ้านนาซาว
     - เส้นทางบ้านโนนรัง - บ้านขวาว
     - เส้นทางบ้านโนนรัง - บ้านนาผาย
     - เส้นทางบ้านนาซาว - บ้านแก้งซาว
     - เส้นทางบ้านนาซาว - บ้านนาผาย
     - เส้นทางบ้านแก้งซาว - บ้านขวาว
     - เส้นทางบ้านขวาว – บ้านแสนสำราญ

การไฟฟ้า
   - พื้นที่ตำบลโนนรัง ประชากรมีไฟฟ้าใช้  100  เปอร์เซ็นต์

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   - ลำเซบาย
   - เลิงศรีจันทร์
   - กุดหลึม
   - ห้วยยาง
   - ห้วยตาโป้
   - ห้วยไผ่
   - ฝายน้อย
   - ฝายใหญ่
   - ฝายเลิงหว้า
   - ฝายคอเพียน้อย
   - หนองแปน
   - หนองบ่อ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   - สระน้ำสาธารณประโยชน์ ประชาชนใช้ร่วมกัน (แก้ไขปัญหาภัยแล้ง) บ้านขวาว หมู่ที่ 4


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th