Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  ระบบคมนาคมและการระบายน้ำ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  บริการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3  ยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2.  ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพยกระดับรายได้
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2  การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3.  ด้านแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภค
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4.  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  ด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2  ด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4  ด้านการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4.5  ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.6  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนาที่ 4.7  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.8  ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6.  ด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.2  การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.3  การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.4  การมีส่วนร่วมและส่งเสริมประชาธิปไตย


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th