Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
บุคลากร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
งบแสดงฐานะทางการเงิน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
การบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  ระบบคมนาคมและการระบายน้ำ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  บริการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3  ยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2.  ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพยกระดับรายได้
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2  การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3.  ด้านแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภค
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4.  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  ด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2  ด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4  ด้านการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4.5  ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.6  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนาที่ 4.7  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.8  ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6.  ด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.2  การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.3  การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แนวทางการพัฒนาที่ 6.4  การมีส่วนร่วมและส่งเสริมประชาธิปไตย


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th