Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
บุคลากร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
งบแสดงฐานะทางการเงิน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
การบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างส่วนราชการ
กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
 (1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                                   (1.1) งานบริหารทั่วไป
                                          - งานธุรการและงานสารบรรณ
                                         - งานอำนายการและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
                                         - งานเลือกตั้ง
                                         - งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                                          - งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
                                         - งานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์
                                          - งานพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
                                         - งานอาคารสถานที่
                                          - งานอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานใด
                                 (1.2) งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
                                         - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
                                         - งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
                                         - งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
                                         - งานงบประมาณ
                                         - งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
                                  (1.3) งานการเจ้าหน้าที่
                                           - งานบริหารงานบุคคล
                                          - งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
                                          - งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล
                                             พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง
                                          - งานจัดทำแผนและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง และการพัฒนา
                                             บุคลากร
                                           - งานสวัสดิการของข้าราชการ และพนักงานจ้าง
                                   (1.4) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
                                           - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
                                          - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
                                          - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
                                          - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
                                   (1.5) งานกิจการพาณิชย์
                                          - งานกิจการพาณิชย์
                                          - งานผลิตน้ำอุปโภคบริโภค
                                   (1.6) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                                          - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
                                          - งานรักษาความสะอาด
                                          - งานป้องกันและควบคุมโรค
                                            - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
                                    (1.7) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                            - งานอำนวยการ
                                           - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                           - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
                                           - งานดับเพลิง และกู้ภัย
                                           - งานป้องกันยาเสพติด
                                    (1.8) งานกฎหมายและคดี
                                          - งานกฎหมายและนิติกรรม
                                          - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
                                          - งานระเบียบการคลัง
                                          - งานข้อบัญญัติ
                                          - งานศูนย์ยุติธรรมชุมชน
                                   (1.9) งานส่งเสริมการเกษตร
                                          - งานส่งเสริมการเกษตร
                                          - งานส่งเสริมปศุสัตว์
(2) กองคลัง
                                    (2.1) งานการเงิน
                                        - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
                                          - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                                          - งานเก็บรักษาเงิน
                                    (2.2) งานบัญชี
                                          - งานการบัญชี
                                          - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
                                          - งานงบการเงินและงบทดลอง
                                          - งานแสดงฐานะทางการเงิน
                                     (2.3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
                                        - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
                                         - งานพัฒนารายได้
                                         - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
                                         - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
                                     (2.4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
                                         - งานทะเบียนทรัพย์สิน
                                         - งานพัสดุ
                                           - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ
                                     (2.5) งานธุรการ
                                          - งานธุรการ
                                          - งานตรวจสอบ จัดส่งหนังสือ ออกคำสั่ง จัดทำประกาศ
                                             ระเบียบ และผลิตเอกสาร
                                            - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(3) กองช่าง
                                   (3.1) งานก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                                        - งานก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ทางเท้า        
                                           ทางเดินเท้า และโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุน
                                           เฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน และโครงการพิเศษ
                                         - งานโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
                                         - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม ทางหลวง ทางหลวงท้องถิ่น
                                           ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
                                         - งานไฟฟ้าสาธารณะ และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
                                         - งานตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
                                         - งานประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
                                   (3.2) งานสำราวจออกแบบประมาณราคาและควบคุมการก่อสร้าง
                                         - งานวิศวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม
                                         - งานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
                                         - งานสำรวจ
                                         - งานออกแบบประมาณราคา
                                         - งานตรวจสอบควบคุมการก่อสร้าง
                                         - งานขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร ตาม พรบ. ควบคุม
                                            อาคาร พ.ศ. 2522
                                          - งานขออนุญาตตาม พรบ. ขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2543
                                          - งานขออนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
                                 (3.3) งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
                                          - งานผลิตน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
                                          - งานระบายน้ำ และ ส่งน้ำ สูบน้ำ
                                        - งานวิศวกรรมขนส่ง และจราจร
                                         - งานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา สาธารณูปโภค
                                          - งานประสานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
                                        - งานจัดตั้งสถานที่
                                          - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
                                 (3.4) งานด้านการผังเมืองและการพัฒนาเมือง
                                        - งานสำรวจและแผนที่
                                          - งานวางผังและพัฒนาเมือง
                                          - งานควบคุมทางผังเมือง
                                        - งานการใช้ประโยชน์ ตามกฎหมาย พรบ.การผังเมือง และ  
                                            กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
                                 (3.5) งานธุรการ
                                        - งานธุรการ และ ประสานงานด้านธุรการ
                                       - งานจัดทำ จัดเก็บเอกสารกองช่าง
                                         - งานตรวจสอบ จัดส่งโต้ตอบหนังสือ ออกคำสั่ง จัดทำประกาศ ระเบียบ
                                           และผลิตเอกสาร
(4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                                  (4.๑) งานการศึกษาปฐมวัย
                                         - งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัย และอนุบาล
                                         - งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่างๆ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
                                         - งานประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการด้านการศึกษา
                                         - งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.โนนรัง
                                         - งานประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก
                                         - งานปิด-เปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.โนนรัง
                                         - งานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.โนนรัง
                                         - งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
                                   (4.2) งานกีฬาและนันทนาการ
                                        - การส่งเสริม สนับสนุน การกีฬาในเขต อบต.
                                        - การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ในเขต อบต.
                                        - การส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
                                        - การจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขต อบต.
                                        - งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
                                 (4.3) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
                                        - การส่งเสริม สนับสนุนภมิปัญญาท้องถิ่น
                                        - การส่งเสริม รักษา และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
                                           จารีตประเพณี
                                        - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของส่วนการศึกษาฯ รวมถึงการ
                                           ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
                                        - งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
                                 (4.4) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                                        - งานสำรวจรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
                                        - งานประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่นและงานวันสำคัญของชาติ
                                         - งานโครงการประกวดกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขต อบต.
                                        - งานโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติงานกีฬานักเรียนระดับตำบล อำเภอและจังหวัด
                                         - งานกีฬาเยาวชนและประชาชน
                                         - งานส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน
                                         - งานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
                                         - งานการควบคุมตรวจสอบ การนิเทศ ติดตามผล วัดผลและประเมินผล
                                         - งานจัดกิจกรรมภายในศูนย์เยาวชนและประชาชน
                                        - งานประสานงานหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                                        - งานให้ความร่วมมือ จัดทำ ตรวจสอบงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์
                                         - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                                         - งานจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบล
                                 (4.5) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
                                         - งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
                                         - งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
                                         - งานวิจัยการศึกษา
                                         - งานนิทรรศการทางวิชาการ
                                         - งานสำรวจเด็กเร่ร่อน  เด็กพิเศษ  ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ
                                         - งานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้
                                   (4.6) งานกิจการศาสนา
                                           - งานกิจการศาสนา
                                           - งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
                                           - งานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
                                           - งานส่งเสริมศาสนา  ได้แก่  งานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จัดประชุมสัมมนาอบรมเกี่ยวกับศาสนา จัดทำแผนงานด้านการศาสนา และวัฒนธรรม
                                           - งานอนุรักษ์ศาสนสถาน  โบราณสถานและโบราณวัตถุ
                                   (4.7) งานบริหารทั่วไป
                                           - งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่  วัสดุ
                                             อุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
                                           - งานสาธารณกุศลของ อบต.  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
                                           - งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนส่วนการศึกษาฯ รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน
                                           - งานตรวจสอบแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                                           - งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
                                           - งานจัดทำคำสั่งและประกาศของส่วนการศึกษาฯ
                                           - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน
                                           - จัดพิมพ์ฎีกาเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจำ  ของกองการศึกษาฯ
                                           - งานด้านประชาสัมพันธ์  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                                           - งานสวัสดิการต่าง ๆ
                                           - งานพัสดุและทรัพย์สินของส่วนการศึกษาฯ
                                           - งานการเงินและบัญชีของส่วนการศึกษาฯ
                                           - งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
                                  (4.8)  งานธุรการ
                                           - งานธุรการ
                                           - งานจัดทำเอกสารส่วนการศึกษาฯ
                                           - งานตรวจสอบ จัดส่งหนังสือ  ออกคำสั่ง จัดทำประกาศ ระเบียบ และผลิตเอกสาร
                                           - งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
(5) หน่วยตรวจสอบภายใน
                                 (5.1) งานตรวจสอบภายใน
                                          - งานตรวจสอบภายใน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th