Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
บุคลากร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
งบแสดงฐานะทางการเงิน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
การบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ต.ค. 2564 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
14 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
27 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง อบต.โนนรัง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำ บ้านนาซาว หมู่ที่ 2
22 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563
22 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
02 เม.ย. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประชาสัมพันธ์การให้บริการชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2562
07 ม.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพื่อยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562
05 ก.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2561
05 มิ.ย. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
04 พ.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th