Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 ก.ย. 2563
ถึง
16 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling สายทางบ้านนาซาว-บ้านนาผาย บ้านนาซาว หมู่ที่ ๒ บ้านนาผาย หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
11 ก.ย. 2563
ถึง
11 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling สายทางบ้านนาซาว-บ้านนาผาย บ้านนาซาว หมู่ที่ ๒ บ้านนาผาย หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
08 ก.ย. 2563
ถึง
08 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling สายทางบ้านนาซาว-บ้านนาผาย หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
21 ก.ค. 2563
ถึง
31 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนรัง-บ่อขยะ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1
21 ก.ค. 2563
ถึง
31 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนรัง-หนองบ่อ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1
16 ก.ค. 2563
ถึง
16 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
25 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 ก.ค. 2561
ถึง
25 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หน้าวัดบ้านโนนรัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
24 ก.ค. 2561
ถึง
24 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. บ้านขวาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนรง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th