Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
บุคลากร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
งบแสดงฐานะทางการเงิน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
การบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 ธ.ค. 2564
ถึง
14 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
05 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 ก.ย. 2563
ถึง
16 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling สายทางบ้านนาซาว-บ้านนาผาย บ้านนาซาว หมู่ที่ ๒ บ้านนาผาย หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
11 ก.ย. 2563
ถึง
11 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling สายทางบ้านนาซาว-บ้านนาผาย บ้านนาซาว หมู่ที่ ๒ บ้านนาผาย หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
08 ก.ย. 2563
ถึง
08 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling สายทางบ้านนาซาว-บ้านนาผาย หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
21 ก.ค. 2563
ถึง
31 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนรัง-บ่อขยะ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1
21 ก.ค. 2563
ถึง
31 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนรัง-หนองบ่อ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1
16 ก.ค. 2563
ถึง
16 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
25 มิ.ย. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 ก.ค. 2561
ถึง
25 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หน้าวัดบ้านโนนรัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th