Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

12 ต.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง การร่วมประชุม “ธรรมนูญอยู่ดีมีสุขตำบลโนนรัง”

18 ก.ย. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำปลาทูนึ่ง

28 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

20 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ณ วัดนาซาว ตำบลโนนรัง

05 ก.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

03 ก.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโนนรัง

26 มิ.ย. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

18 พ.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

19 เม.ย. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนรัง หมู่ 7 อบต.โนนรัง ออกให้บริการจัดเก็บภาษี

04 เม.ย. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ประชุมคณะกรรมการตำบล และประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th