Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
บุคลากร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
งบแสดงฐานะทางการเงิน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
การบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

17 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม "ประชาคมท้องถิ่น" เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

01 ก.ย. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

01 ก.ย. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ยินดีต้อนรับ นางสาวอุมาพร ศรีภิลา พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ที่โอน(ย้าย) มาจาก อบต.นาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

18 พ.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

03 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

07 ก.พ. 2562
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

12 ต.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง การร่วมประชุม “ธรรมนูญอยู่ดีมีสุขตำบลโนนรัง”

18 ก.ย. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำปลาทูนึ่ง

28 ส.ค. 2561
อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th