Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
บุคลากร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
งบแสดงฐานะทางการเงิน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
การบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การบริการประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ธ.ค. 2562 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน ปี 2562
09 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ อบต.โนนรัง ปี 2561
24 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง จดทะเบียนจัดตั้งใหม่/จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ/จดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ
24 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง คำขอตรวจค้นเอกสาร / รับรองสำเนาเอกสาร / ใบแทน
24 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง หนังสือมอบอำนาจ
24 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง แบบคำร้อง
24 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง แบบคำร้องทั่วไป
24 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง แบบคำร้องทั่วไป
24 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง แบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
24 เม.ย. 2560 อุบลราชธานี เขื่องใน อบต.โนนรัง แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th