Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
บุคลากร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
งบแสดงฐานะทางการเงิน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
การบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายอริยะ คำทา
ประธานสภา อบต.โนนรัง
Responsive image
Responsive image
นายเสถียร คำทา
รองประธานสภา อบต.โนนรัง
Responsive image
Responsive image
นายฉัตรชัย พันธุ์ดี
ปลัด อบต.โนนรัง เลขานุการสภา อบต.โนนรัง
Responsive image
นายไพบูลย์ คำเสมอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
Responsive image
นางประยูรศรี คำเสมอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
Responsive image
นายสุนันท์ พรมลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
Responsive image
นายไพบูลย์ คำทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
Responsive image
นายจารึก บุ้งทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
Responsive image
นายสุพล พรมลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
Responsive image
นายสำรอง เข็มศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
Responsive image
นายบัวกัลย์ เข็มศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
Responsive image
นางอุทัยวรรณ หมายสิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
Responsive image
นายสำรวย คำทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
Responsive image
นางลำดวน คำเสมอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
Responsive image
นายสมหมาย หาสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th