Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายฉัตรชัย พันธุ์ดี
ปลัด อบต.โนนรัง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ -ปฏิบัติงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีลักษณะงานเกี่ยวกับการบริหาร การควบคุม ตรวจสอบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับกฎหมายนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและแผนงาน ฯลฯ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายคำพูน พรมลี
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ -ปฏิบัติงานบริหารด้านงานบริหารทั่วไปและงานเลขานุการในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกองหรือหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร ฯลฯ
Responsive image
Responsive image
นายสุรศักดิ์ ขันธุรา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนงานดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวบรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเป็นผู้นำ และเป็นที่ปรึกษากลุ่ม ฯลฯ
Responsive image
นางสาวบุญรัตน์ ทีรวม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผนการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานองค์การบริหารส่วนตำบล โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคงของต่างประเทศ ฯลฯ
Responsive image
สิบเอกอภิรักษ์ เถาว์หมอ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการและงานทะเบียน เอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่างๆฯลฯ
Responsive image
นางกุลธิดา รวมธรรม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –การขอกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา หารสอบ หารบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และการทะเบียนประวัติ แก้ไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคล ฯลฯ
Responsive image
Responsive image
สิบเอกเอกลักษณ์ แก้วบู่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันการระงับและการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการรวมทั้งการเฝ้าระวังการตรวจตราการฝึกซ้อมการรับมือล่วงหน้ากับเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆตลอดจนก
Responsive image
นางสมจิตร์ บุ้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ -สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำแผนงานดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวบรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเป็นผู้นำ และเป็นที่ปรึกษากลุ่ม ฯลฯ
Responsive image
นางสาวพรพิมล พลศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ -ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการและงานทะเบียน เอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ฯลฯ
Responsive image
นางอิศราภรณ์ บุ้งทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี และการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมของ อบต. ผ่านระบบ INTERNET และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
Responsive image
นายวิฑูรย์ เย็นใจ
พนักงานขับรถขยะ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ขับรถขยะ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถขยะและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ฯลฯ
Responsive image
นายประทีป หาสุข
นักการภารโรง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –เปิด-ปิด สำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการมิให้สูญหายหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ฯลฯ
Responsive image
นายสมพร หมอกวงศ์
พนักงานผลิตน้ำประปา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –งานการผลิตน้ำประปา จัดหาน้ำสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้ำประปา และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
Responsive image
Responsive image
นายวีระศักดิ์ บัวสอน
คนงานทั่วไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ฯลฯ
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th