Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
บุคลากร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
งบแสดงฐานะทางการเงิน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
การบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายสัตตยา กมลฤกษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานช่าง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกองหรือส่วนหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือส่วนหัวหน้าหน่วยงานที่สูงกว่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีลักษณะงาน ฯลฯ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายวีระชาติ บุญเที่ยง
นายช่างโยธาชำนาญงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ที่ปฏิบัติขั้นต้นทางช่างโยธาได้แก่งานช่างสำรวจงานช่างรังวัดงานช่างเขียนแบบและงานช่างก่อสร้างซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยออกแบบด้านช่างโยธาการช่วยคำนวณสามัญด้านช่างโยธาการควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ
Responsive image
Responsive image
นายดนุพล สมสร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน ฯลฯ
Responsive image
นายสุวิชา ถนอมบุญ
ผู้ช่วยช่างโยธา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ที่ปฏิบัติขั้นต้นทางช่างโยธาได้แก่งานช่างสำรวจงานช่างรังวัดงานช่างเขียนแบบและงานช่างก่อสร้างซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยออกแบบด้านช่างโยธาการช่วยคำนวณสามัญด้านช่างโยธาการควบคุมการก่อสร้างด้านช่างโยธา ฯลฯ
Responsive image
นายพลตรี พิมพ์วัน
คนงานสูบน้ำ คนงานสูบน้ำ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –งานการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับการสูบน้ำ เพื่อกิจการต่างๆ ของทางการ เช่น ช่วยเหลือการเกษตร กิจการประปา ชนบท การประมง และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
Responsive image
นางสาวนวนิตย์ บุตรศรี
จ้างเหมาบริการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการและงานทะเบียน เอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th