Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา/ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายสัตตยา กมลฤกษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานช่าง ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นกองหรือส่วนหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือส่วนหัวหน้าหน่วยงานที่สูงกว่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีลักษณะงาน ฯลฯ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายวีระชาติ บุญเที่ยง
นายช่างโยธาชำนาญงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ที่ปฏิบัติขั้นต้นทางช่างโยธาได้แก่งานช่างสำรวจงานช่างรังวัดงานช่างเขียนแบบและงานช่างก่อสร้างซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยออกแบบด้านช่างโยธาการช่วยคำนวณสามัญด้านช่างโยธาการควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ
Responsive image
Responsive image
นายดนุพล สมสร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงาน ฯลฯ
Responsive image
Responsive image
นายพลตรี พิมพ์วัน
คนงานสูบน้ำ คนงานสูบน้ำ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –งานการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับการสูบน้ำ เพื่อกิจการต่างๆ ของทางการ เช่น ช่วยเหลือการเกษตร กิจการประปา ชนบท การประมง และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
Responsive image
นางสาวนวนิตย์ บุตรศรี
จ้างเหมาบริการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการและงานทะเบียน เอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ฯลฯ
Responsive image
นายสุวิชา ถนอมบุญ
คนงานทั่วไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ที่ปฏิบัติขั้นต้นทางช่างโยธาได้แก่งานช่างสำรวจงานช่างรังวัดงานช่างเขียนแบบและงานช่างก่อสร้างซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยออกแบบด้านช่างโยธาการช่วยคำนวณสามัญด้านช่างโยธาการควบคุมการก่อสร้างด้านช่างโยธา ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th