Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารความเสี่ยง
บุคลากร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คณะผู้บริหาร อบต.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารตำบล
ประกาศ/คำสั่ง อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
งบแสดงฐานะทางการเงิน
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ติดตามผลการดำเนินงาน
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนประกันสุขภาพ อบต.
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
การบริการประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นายตรีภพ ครองยุทธ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษาซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการปรับปรุงมาตรฐานขอสถานศึกษาการแนะแนวการศึกษา ฯลฯ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวอรทัย คำอินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ปฏิบัติงานทางงานการศึกษาซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านทางการศึกษาการวิเคราะห์การวิจัยเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแนะแนวการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ฯลฯ
Responsive image
Responsive image
นางพนิดา บุญกอง
ครู (คศ.2) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –งานดูแลและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านนาซาว และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
Responsive image
Responsive image
นางเกศราภรณ์ ศรเกษตริน
ครู (คศ.1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –งานดูแลและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผาย และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
Responsive image
Responsive image
นางสาวนัฐยา บุญถูก
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –ปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านทางการศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย เสนอความเป็นเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผลและการประเมินผล การศึกษา การสร้าง และพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ ฯลฯ
Responsive image
Responsive image
นางเมตตา เอี่ยมโคกสูง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –งานดูแลและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
Responsive image
นางอรทัย วงศ์ศิริ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –งานดูแลและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวาว และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
Responsive image
นางชรัญดา สร้อยแสง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ –งานดูแลและพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านนาซาว และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34320
โทรศัพท์ : 0-4522-8252  โทรสาร : 0-4522-8252  อีเมล์ : admin@nonrungubon.go.th
Powered By nonrungubon.go.th