Slider
> <
ข่าวสาร อบต.

ร้องเรียนร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
 •  อบต.โนนรัง จัดโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุตริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • คู่มือการปฏิบัติงาน ภารกิจการตรวจสอบภายใน
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
 • อบต.โนนรัง ร่วมกิจกรรม“เราชาวอำเภอเขื่องในรักพระเทพฯ“ ณ ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน
 • อบต.โนนรัง ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 6 และบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1
 • โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง
 • งานพัฒนาชุมชน ออกรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 • คู่มือการให้บริการ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 • คู่มือการให้บริการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
   

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                      
       ข่าวสาร อบต.โนนรัง
   
   
   

  ข่าวสาร

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 198 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  กิจกรรม อบต.โนนรัง

  บริการประชาชน

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  คลังความรู้

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP