ปรับปรุงล่าสุด 5 มี.ค. 2022 11:23:36 1,161

อำนาจหน้าที่ของกองคลัง

 

กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี  งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรร  เงินต่างๆ  งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือน  และประจำปี  งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ  ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

1. งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
-  งานการจ่ายเงิน  การรับเงิน
-  งานนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
-  งานการตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกาทุกประเภท
-  งานควบคุมการเบิกจ่าย
-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 2. งานทะเบียนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
-  งานจัดซื้อ  จัดจ้าง 
-  งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ  ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
-  งานควบคุมตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์
-  งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจำปี
-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
-  งานจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม
-  งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-  งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนามที่ดิน โรงเรือน ป้ายและใบอนุญาต
-  งานประเมินภาษี
-  งานพัฒนารายได้และผลประโยชน์
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย