ปรับปรุงล่าสุด 18 ก.พ. 2023 11:34:09 1,714

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

 

----------------------------------

                   เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ประกอบกับหน่วยงานฯ มีความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ซึ่งกำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ประกอบการที่เก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อรองรับ ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้

                   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น    เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information)  ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  ดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

                   1.เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address)  ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือสำนักงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code)  หรือ หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)  เป็นต้น

                   2.ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sing Up)  เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่

                   เพศ (Sex)

                   อายุ (Gender)

                   ที่อยู่  (บ้านเลขที่ แขวง/เขต จังหวัด ประเทศ)

                   หมายเลขประจำตัวประชาชน

                   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือ อีเมล์

                   สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites)

                   ความสนใจ (Interests)

                   3.นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้  ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม  ได้แก่

                   หมายเลขไอพี (IP Adderss)  ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type)  โดเมนเนม (Domain Name)  บันทึกหน้าเว็บ (Web Page)  ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม  เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์       (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

                   4.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy  Policy)  ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้  เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ไม่สามารถรับรอง ข้อความ  หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

                   1.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่  เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  เท่านั้น

                   2.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด ตามมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

                   3.ในกรณี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์  การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  เป็นต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

                   เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer  (SSL)  protocol  เป็นต้น

                   การใช้คุกกี้ (Cookies) “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser)  ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ https://www.nonrungubon.go.th สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น  เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ  หรือในกิจกรรมอื่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  ต่อไป

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ต่อไป  โดยท่านสามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วน     ตำบลโนนรัง  ตามที่อยู่ที่นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

หมู่ที่ 2  ตำบลโนนรัง  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 34320

โทรศัพท์/โทรสาร  0-4522-8252

e-mail : [email protected]

website : www.nonrungubon.go.th

                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2565

 

                                                (ลงชื่อ)

                                                                 (นายพงศ์สิน  ธัญนันทิวรรธน์)

                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง