ปรับปรุงล่าสุด 5 มี.ค. 2022 11:47:28 1,029

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์
“ชุมชนดีพร้อม สภาพแวดล้อมน่าอยู่ เชิดชูหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี”พันธกิจ
1. การพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ   
2. ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภคและการเกษตร
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
6. การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล