ปรับปรุงล่าสุด 5 มี.ค. 2022 11:12:54 662

การบริการขั้นพื้นฐาน

 

การคมนาคม
   ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลโนนรัง มีจำนวน  7  เส้นทาง คือ
     - เส้นทางบ้านโนนรัง - บ้านนาซาว
     - เส้นทางบ้านโนนรัง - บ้านขวาว
     - เส้นทางบ้านโนนรัง - บ้านนาผาย
     - เส้นทางบ้านนาซาว - บ้านแก้งซาว
     - เส้นทางบ้านนาซาว - บ้านนาผาย
     - เส้นทางบ้านแก้งซาว - บ้านขวาว
     - เส้นทางบ้านขวาว – บ้านแสนสำราญ


การไฟฟ้า
   - พื้นที่ตำบลโนนรัง ประชากรมีไฟฟ้าใช้  100  เปอร์เซ็นต์

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   - ลำเซบาย
   - เลิงศรีจันทร์
   - กุดหลึม
   - ห้วยยาง
   - ห้วยตาโป้
   - ห้วยไผ่
   - ฝายน้อย
   - ฝายใหญ่
   - ฝายเลิงหว้า
   - ฝายคอเพียน้อย
   - หนองแปน
   - หนองบ่อ


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   - สระน้ำสาธารณประโยชน์ ประชาชนใช้ร่วมกัน (แก้ไขปัญหาภัยแล้ง) บ้านขวาว หมู่ที่ 4