ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling สายทางบ้านนาซาว-บ้านนาผาย หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling สายทางบ้านนาซาว-บ้านนาผาย หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

25 ก.ย. 2020 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนรัง 100

TOP