ประกาศ ก.อบต.จ.อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ปรับปรุงแก้ไขถึง เดือนเมษายน 2563)

ประกาศ ก.อบต.จ.อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ปรับปรุงแก้ไขถึง เดือนเมษายน 2563)

20 ต.ค. 2021 10:45:00 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.โนนรัง 57

TOP