เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling สายทางบ้านนาซาว-บ้านนาผาย บ้านนาซาว หมู่ที่ ๒ บ้านนาผาย หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling สายทางบ้านนาซาว-บ้านนาผาย บ้านนาซาว หมู่ที่ ๒ บ้านนาผาย หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

11 ก.ย. 2020 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.โนนรัง 70

TOP