รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1 ก.พ. 2022 10:40:00 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.โนนรัง 12

TOP