โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและการคัดแยกขยะภาคครัวเรือน วันที่ 25-27 ตุลาคม 2565

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและการคัดแยกขยะภาคครัวเรือน วันที่ 25-27 ตุลาคม 2565

31 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนรัง 71

TOP