ปรับปรุงล่าสุด 5 มี.ค. 2022 11:08:56 2,384

 

ข้อมูลสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง มีระยะทางห่างจากอำเภอเขื่องใน ประมาณ 14 กิโลเมตร  มีที่ทำการอยู่ที่ บ้านนาซาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

เนื้อที่
   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 19,543.75 ไร่ คิดเป็น 31.27 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ทำการเกษตร 15,342 ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก  
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ     
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


การแบ่งเขตการปกครอง
   ตำบลโนนรัง แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้

 

  หมู่ที่           ชื่อหมู่บ้าน            ชื่อผู้นำหมู่บ้าน         ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
บ้านโนนรัง
บ้านนาซาว
บ้านแก้งซาว
บ้านขวาว
บ้านนาผาย
    บ้านแสนสำราญ    
บ้านโนนรัง
นายไมตรี  พรมลี
นายบุญธรรม  บุ้งทอง
นายทองอินทร์  พรมลี
นายมนัส  พรมลี
นายบุญมี   พิกุล
    นาประสิทธิ์   โนนใหญ่    
นายสง่า  บุ้งทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
   กำนันตำบลโนนรัง   


ข้อมูลครัวเรือนและประชากร
   ตำบลโนนรัง มีจำนวนครัวเรือน 1,046  ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 4,381 คน แยกเป็น ชาย 2,195 คน หญิง 2,186 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 131 คน/ตารางกิโลเมตร

 

   หมู่ที่    ชื่อหมู่บ้าน    จำนวนครัวเรือน     จำนวนประชากร
 ชาย (คน)   หญิง (คน)   รวม (คน) 
1
2
3
4
5
6
7
โนนรัง
นาซาว
แก้งซาว
ขวาว
นาผาย
  แสนสำราญ  
โนนรัง
155
275
146
167
98
49
156
306
558
339
364
216
79
333
320
572
332
368
211
78
305
626
1,130
671
732
427
157
638
รวม 1,046 2,195 2,186 4,381

          ที่มา : สำนักงานทะเบียนและบัตรอำเภอเขื่องใน ณ เดือนตุลาคม 2559