องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34320
045-228252
E-Mail: [email protected]
นายพงศ์สิน ธัญนันทิวรรธน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โทร. 081-7257279
นายสฤษดิ์ โนนใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โทร.082-5058353
นายเฉลียว แสงใส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โทร.087-2489397
นายมนัส พรมลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โทร.084-3537670

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE