ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling สายทางบ้านนาซาว-บ้านนาผาย บ้านนาซาว หมู่ที่ ๒ บ้านนาผาย หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างบูรณะผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement-In-Place Recycling สายทางบ้านนาซาว-บ้านนาผาย บ้านนาซาว หมู่ที่ ๒ บ้านนาผาย หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

16 ก.ย. 2020 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โนนรัง 107

TOP