มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจพบการทุจริต

มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจพบการทุจริต

6 พ.ค. 2022 09:33:59 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต อบต.โนนรัง 8

TOP